Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Website voor Massagetherapeuten ingeschreven in handelsregister onder nummer 27365759

 

Artikel 1. Algemeen

 

Artikel 1.1

Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Website voor Massagetherapeuten sluit met betrekking tot het verrichten van diensten voor haar Opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door Website voor Massagetherapeuten worden verricht.

 

Artikel 1.2

Bij een bepaling, opgenomen in documenten van de Opdrachtgever, die in strijd is met deze algemene voorwaarden, zullen Website voor Massagetherapeuten en Opdrachtgever in overleg treden teneinde ter vervanging een eventuele nieuwe bepaling overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de bepaling van in acht wordt genomen.

 

Artikel 1.3

Met het sluiten van een overeenkomst, zoals bedoeld in het eerste lid, verplicht Website voor Massagetherapeuten zich tot het verrichten van normale diensten en werkzaamheden, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging, en deze naar beste weten te zullen verrichten. Hieronder wordt niet verstaan het op enigerlei wijze betrokken raken bij geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen Opdrachtgever en een of meer derden.

 

Artikel 1.4

Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden, dan wel van de tussen Website voor Massagetherapeuten en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, wordt afgeweken dienen de afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk door daartoe bevoegde personen te zijn overeengekomen.

 

Artikel 1.5

Alle offertes van Website voor Massagetherapeuten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Website voor Massagetherapeuten is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een offerte geldig blijft is 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk, anders is overeengekomen.

 

Artikel 1.6

Indien met betrekking tot de te verlenen diensten of te verrichten werkzaamheden, meerdere overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

 

Artikel 1.7

De inhoud van de door Website voor Massagetherapeuten beheerde website is gedeeltelijk in te zien voor iedereen en is gedeeltelijk afgeschermd. Dit laatste gedeelte is alleen in te zien voor opdrachtgevers die:

 

  1. werkzaam zijn als masseur of massagetherapeut en als zodanig staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel;
  2. tijdig en volledig het overeengekomen bedrag hebben betaald.

 

Artikel 2. Plaatsing van advertorial of advertentie

 

Artikel 2.1

De door Website voor Massagetherapeuten beheerde website is uitsluitend bedoeld om onderling ervaringen, vragen en meningen uit te wisselen. Het is niet toegestaan om op de website reclame-uitingen te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van Website voor Massagetherapeuten. Naar haar oordeel niet gewenste berichten kunnen door haar, zonder overleg en direct, worden verwijderd.

 

Artikel 2.2

Een advertorial of advertentie kan alleen worden geplaatst na goedkeuring door Website voor Massagetherapeuten. Website voor Massagetherapeuten kan altijd plaatsing van een advertorial of advertentie weigeren. Advertorials dienen een meer informatieve dan commerciële inhoud te hebben. Voorafgaand aan plaatsing wordt de advertorial of advertentie door Website voor Massagetherapeuten gecontroleerd en, indien dat naar de mening van Website voor Massagetherapeuten nodig is, aangepast. Na aanpassing wordt de advertorial of advertentie alleen geplaatst indien zowel de opdrachtgever als Website voor Massagetherapeuten instemmen met de inhoud.

 

Artikel 2.3

Voorafgaand aan de plaatsing van de advertorial of advertentie ontvangt de Opdrachtgever een factuur.

Na de betaling van de ontvangen factuur zal de advertorial of advertentie zo spoedig mogelijk op de site geplaatst worden. Indien uiteindelijk de advertorial of advertentie niet wordt geplaatst zal een ontvangen betaling door Website voor Massagetherapeuten worden gerestitueerd.

 

Artikel 2.4

Een advertorial zal in de daarvoor bestemde rubriek geplaatst worden en blijft op de site staan. De locatie van een advertentie is afhankelijk van de beschikbare plaatsen en blijft 1 maand op de website staan.

 

Artikel 3. Prijsbetaling en -wijziging

 

Artikel 3.1

Betaling door opdrachtgever vindt vooraf plaats via Ideal.

 

Artikel 3.2

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

Artikel 3.3

Wijziging van opgegeven prijzen, ook na verzending van een opdrachtbevestiging, wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Website voor Massagetherapeuten is gerechtigd kostprijsverhogende wijzigingen ten gevolge van onder andere wijzigingen van externe kosten en overige tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen die voor haar kostenverhogend zijn aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 3.4

Indien Website voor Massagetherapeuten op verzoek van een opdrachtgever een offerte uitbrengt waarvoor zij kosten heeft gemaakt heeft zij, indien de offerte niet tot een opdracht leidt, het recht alle, naar haar mening in redelijkheid gemaakte kosten, in rekening te brengen.

 

Artikel 3.5

Indien, na totstandkoming van een overeenkomst tussen Website voor Massagetherapeuten en een opdrachtgever, een verhoging van de opgegeven, prijzen op grond van artikel 3.3, plaats vindt is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding dient door opdrachtgever schriftelijk plaats te vinden door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Reeds door Website voor Massagetherapeuten gemaakte kosten zullen door opdrachtgever worden vergoed.

 

Artikel 3.6

Indien Website voor Massagetherapeuten, ondanks het ontbreken van een ondertekende offerte of opdrachtbevestiging, een aanvang maakt met de uitvoering van de dienstverlening en/of werkzaamheden worden die werkzaamheden geacht plaats te vinden op grond van de verzonden, maar niet ondertekende, offerte of opdrachtbevestiging met toepassing van de algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 3.7

Verlangt opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht alsnog, wijzigingen in de uitvoering daarvan dan dient opdrachtgever deze wijzigingen, tijdig en schriftelijk aan Website voor Massagetherapeuten, te melden. Onder tijdig wordt, in dit geval, verstaan voor dat Website voor Massagetherapeuten werkzaamheden en/of dienstverlening heeft uitgevoerd.

 

Artikel 3.8

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop, bij de prijsopgave of opdrachtbevestiging, kon worden gerekend worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Betaling

 

Artikel 4.1

Website voor Massagetherapeuten is gerechtigd, aan het begin van de termijn waarover moet worden betaald, haar factuur bij de Opdrachtgever in te dienen.

 

Artikel 4.2

Tenzij anders overeengekomen dienen de betalingen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 4.3

In geval de Opdrachtgever haar betalingsverplichting niet, niet tijdig of niet volledig, nakomt is de Opdrachtgever, vanaf de vervaldatum aan Website voor Massagetherapeuten, over het openstaande bedrag, de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal gelden. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitenrechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag, met een minimum van €250,- (tweehonderdvijftig Euro).

 

Artikel 4.4

Ongeacht hetgeen in dit artikel is bepaald omtrent de betalingstermijn heeft Website voor Massagetherapeuten het recht een aanbetaling, van 70% dan wel contante betalingen, te verlangen, dan wel te verlangen dat de Opdrachtgever zekerheid stelt voor betaling, alvorens te leveren.

 

Artikel 4.5

Indien Opdrachtgever (een gedeelte van) de door Website voor Massagetherapeuten verzonden factuur betwist zal Opdrachtgever, uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur, Website voor Massagetherapeuten daarvan schriftelijk op de hoogte stellen, alsmede van de betwiste bedragen, en van de reden van betwisting.

 

Artikel 5. Verlenging en opzegging

 

Artikel 5.1

De overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Website voor Massagetherapeuten wordt (worden) aangegaan per individuele opdracht, of voor bepaalde tijd van twaalf (12) maanden, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 5.2

Voor dat een overeenkomst voor bepaalde tijd afloopt krijgt de opdrachtgever een bericht waarin staat vermeld dat verlenging van de overeenkomst met twaalf maanden mogelijk is. Indien betaling niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip is de overeenkomst automatisch beëindigd. Tussentijdse beëindiging van een tijdelijke overeenkomst kan, behoudens vanwege de in artikel 6 genoemde redenen, niet plaats vinden. Er kan dan ook geen restitutie plaats vinden van betalingen, voor een tijdelijke overeenkomst, behoudens voor zover in artikel 6 bepaald.

 

 

Artikel 6. Beëindiging

 

Artikel 6.1

Website voor Massagetherapeuten heeft altijd het recht om een opdracht te weigeren of tussentijds te beëindigen. Opdrachten van erotische massagesalons worden niet aanvaard. Indien blijkt dat een opdrachtgever een erotische massagesalon exploiteert heeft Website voor Massagetherapeuten altijd het recht om de overeenkomst direct te beëindigen. Eventuele door de opdrachtgever gedane betalingen zullen, in deze situatie voor zover hier nog geen door Website voor Massagetherapeuten te verlenen diensten of te verrichten werkzaamheden tegenover staan, worden gerestitueerd. De grootte van het terug te betalen bedrag wordt door Website voor Massagetherapeuten bepaald.

 

Artikel 6.2

Indien, naar de mening van Website voor Massagetherapeuten, sprake is van wangedrag heeft zij het recht om, zonder opzegtermijn en zonder ingebrekestelling, de overeenkomst direct te beëindigen. Website voor Massagetherapeuten kan ervoor kiezen om eerst een waarschuwing te geven, aan een opdrachtgever die wangedrag vertoond, maar is hiertoe niet verplicht. Website voor Massagetherapeuten kan de overeenkomst, zowel mondeling, telefonisch, elektronisch, als per al dan niet aangetekende brief, beëindigen

 

Artikel 6.3

Onder wangedrag wordt, in ieder geval maar niet uitsluitend, verstaan: het niet respecteren van andere meningen en daar op een negatieve manier uiting aan geven.

 

Artikel 6.4

Ieder van de partijen is bevoegd de overeenkomst, tussentijds met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding, indien:

 

6.4.a de andere partij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel een akkoord of regeling met haar crediteuren aangaat, of enige andere omstandigheid waardoor die partij het vrije beheer over haar vermogen verliest;

 

6.4.b het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

 

6.4.c de onderneming van de Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of overgenomen, of de Opdrachtgever haar huidige onderneming staakt;

 

6.4.d de andere partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij aan haar een redelijke termijn van tenminste tien (10) dagen is gegund, niet of althans niet op genoegzame wijze en/of niet tijdig, voldoet aan één of meer van haar verplichtingen welke direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst en/of wetgeving en/of aan eisen welke redelijkerwijs aan haar mogen worden gesteld, tenzij tekortkoming gehele of gedeeltelijke beëindiging niet rechtvaardigt.

 

Artikel 6.5

Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting die uit de gesloten overeenkomst voortvloeit voldoet is Website voor Massagetherapeuten, na één aanmaning, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat Website voor Massagetherapeuten tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de verder aan Website voor Massagetherapeuten toekomende rechten.

 

Artikel 6.6

In geval faillissement of surseance van betaling zich bij de Opdrachtgever dreigt voor te doen is Website voor Massagetherapeuten bevoegd haar diensten op te schorten.

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

Artikel 7.1

Website voor Massagetherapeuten is nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, welke bij de dienstverlening niet te vermijden is, indien door of namens Opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen de wijze van dienstverlening. Of indien, door of namens Opdrachtgever, geëiste spoed tot deze wijze van dienstverlening dwingt. Of indien, door de omstandigheden, geëiste spoed tot deze wijze van dienstverlening dwingt.

 

Artikel 7.2

Website voor Massagetherapeuten is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgelegd en uitgevoerd.

 

Artikel 7.3

Website voor Massagetherapeuten is nimmer aansprakelijk voor een schadeveroorzakende gebeurtenis indien zij niet binnen zeven (7) dagen na de daaruit voortvloeiende schade per aangetekende brief aansprakelijk is gesteld.

 

Artikel 7.4

Website voor Massagetherapeuten is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of gederfde winst.

 

Artikel 7.5

Website voor Massagetherapeuten is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De Opdrachtgever vrijwaart Website voor Massagetherapeuten voor aanspraken van verzekeraars en anderen dienaangaande.

 

Artikel 7.6

Website voor Massagetherapeuten is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade het bedrag van de door Website voor Massagetherapeuten te verrichten werkzaamheden zoals vermeld op de factuur, betreffende de maand waarin het voorval plaatsvond, overtreft.

 

Artikel 7.7

Website voor Massagetherapeuten is nimmer aansprakelijk voor schadeveroorzakende gebeurtenissen ten gevolge van terroristische aanslagen en/of oorlogssituaties.

 

Artikel 7.8

Website voor Massagetherapeuten is jegens Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van (medewerkers van) Website voor Massagetherapeuten en voor zover die aansprakelijkheid is gedekt door de door Website voor Massagetherapeuten gesloten, op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis, van kracht zijnde aansprakelijkheidsverzekering.

 

Artikel 7.9

Aansprakelijkheid van Website voor Massagetherapeuten is beperkt tot een bedrag van € 5.000, – (vijfduizend euro) per gebeurtenis.

 

Artikel 7.10

Indien (een) oproepkracht(en) en/of werknemer(s) zaken in ontvangst neemt (nemen) of indien zaken op welke wijze dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, in bewaring worden gegeven en/of achtergelaten, aanvaart Website voor Massagetherapeuten op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan of in verband met die zaken ontstaan.

 

Artikel 8. Overmacht

 

Website voor Massagetherapeuten is niet aansprakelijk voor schade indien dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plunderingen in verband met deze omstandigheden. Stakingen, verstoringen openbare orde en andere arbeidsconflicten elders voor zover Website voor Massagetherapeuten daardoor in haar dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door Website voor Massagetherapeuten gebruikte vervoermiddelen en andere apparatuur, stroomuitval en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan Website voor Massagetherapeuten kan worden toegerekend. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van Website voor Massagetherapeuten zoveel mogelijk te proberen overmachtssituaties te voorkomen en te vermijden.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendomsrecht

 

Artikel 9.1

Alle rechten van intellectuele aard, zoals onder andere auteursrecht en copyright met betrekking tot de van Website voor Massagetherapeuten afkomstige of door Website voor Massagetherapeuten gebruikte computerprogramma’s, systeem – ontwerpen, werkwijzen, adviezen etc. van de Opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden worden en blijven eigendom van Website voor Massagetherapeuten. De uitoefening van deze rechten (openbaarmaking of overdracht daaronder begrepen) is zowel tijdens als na de uitvoering van haar werkzaamheden uitdrukkelijk en uitsluitend aan Website voor Massagetherapeuten voorbehouden.

 

Artikel 10. Geschillen     

 

Artikel 10.1

Op alle met Website voor Massagetherapeuten gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Rechtskeuze en bevoegde rechter  

Artikel 11.1

Indien partijen langs minnelijke weg geen overeenstemming kunnen bereiken, is de rechtbank te Haarlem bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat betrekking heeft op de met Website voor Massagetherapeuten gesloten overeenkomst, tenzij Website voor Massagetherapeuten ervoor kiest om het geschil aanhangig te maken bij een andere volgens de wet bevoegde rechtbank.